Regulamin

Przejdź do opisu wykorzystania plików cookies
Przejdź do Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE POJĘCIA

1. Niniejszy regulamin świadczenia Usługi, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej mafelo.com, zwaną dalej Systemem mafelo.com, Serwisem lub Stroną, wymiennie, na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Administratorem). 
2. Usługodawca – Michał Zalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Software Consulting, zamieszkały w Obornikach Śląskich, ul. Dworcowa 36A/2, 55-120 Oborniki Śląskie; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 925-187-85-55, REGON: 080321590, adres e-mail: michal@mafelo.com, zwaną dalej Software Consulting lub Usługodawca, 
3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Systemie mafelo.com na rzecz Użytkowników następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:

 • udostępniania Klientowi aplikacji biznesowych zapewniających Klientowi możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów obsługiwanych w Serwisie,
 • przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,
 • archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
 • dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia Usług,

4. Użytkownik – Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. 
5. Świadczenie usług w Systemie mafelo.com jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu. 
6. Aplikacja biznesowa – nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie mafelo.com. Szczegółowy wykaz udostępnianych aplikacji zawiera Cennik opublikowany w Serwisie. 
7. Opłata za sesję (pakiet sesji) – uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi. 
8. Cennik – załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi. 
9. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu. 
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
11. Usługodawca jest administratorem (w rozumieniu art. 4 RODO) danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych. 
12. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników w celu świadczenia zamówionych przez Użytkowników usług określonych w niniejszym Regulaminie. 
13. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. 
14. Dzień rejestracji – Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło lub skorzysta z innej formy rejestracji (np. Facebook Login) umożliwiające korzystanie z Serwisu.

§2
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony mafelo.com świadczy odpłatnie na rzecz Użytkowników będących osobami fizycznymi, prawnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność do czynności prawnych, Usługi szczegółowo określone w § 1 pkt 3 Regulaminu. 
2. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług określonych w § 1 pkt.3 Regulaminu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą kanałów teleinformatycznych.

§3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Dostęp do wszystkich usług strony mafelo.com możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari. 
2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie mafelo.com jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie. 
3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością. 
4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło. 
5. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie. 
6. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. 
7. Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %). 
8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

§4
ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Z dniem zarejestrowania w Systemie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę za sesję lub pakiet sesji. Użytkownik może również skorzystać z pakietu darmowych sesji lub darmowego okresu testowego, jeśli taki jest dostępny w momencie rejestracji. 
2. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem następuje w momencie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. 
3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

 • zarejestrowania się Użytkownika na Stronie
 • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami

4. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest po rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail). 
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
 • dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

​§5
PŁATNOŚCI

1. Z tytułu świadczenia Usług Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku.
2. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. 
3. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika. 
4. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.

§6
USŁUGI

1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług szczegółowo określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu w Systemie informatycznym mafelo.com, po zamówieniu Usług przez Użytkownika i uiszczeniu opłaty za sesję lub pakiet sesji należnej za Usługę na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie. 
2. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty za sesję lub pakiet sesji należną za daną Usługę, Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi. 
3. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę. 
4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością. 
2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
 • utraconych przez Użytkownika korzyści,
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
 • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
 • skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
 • skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłat za sesje lub pakiety sesji, jaką Użytkownik wniósł w ciągu 6 miesięcy na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§8
DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika. 
2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego tworzenia sesji zdjęciowych oraz udostępniania ich klientom Użytkownika przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usług. 
3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu. 
4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:

 • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
 • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
 • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.

§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług. 
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

 • nazwisko i imiona,
 • adres poczty elektronicznej.

3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 
4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 • adres IP, z którego korzystał Usługobiorca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO, udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych. 
7. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. 
8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO , które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę. 
9. Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu. 
10. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. 
12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Użytkowników dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej niezbędnej do świadczenie Usług. 
13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych. 
14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Użytkownikowi na jego pisemny wniosek. 
15. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej mafelo.com.

§10
COOKIES

1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np.
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. 
6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§11
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu. 
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

 • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
 • usługę, której reklamacja dotyczy;
 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę. 
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. 
6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.§12
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony, do momentu wykorzystania zakupionych sesji lub pakietów sesji. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

 • śmierci Użytkownika,
 • ustania bytu prawnego Użytkownika,
 • usunięcia przez Użytkownika konta w systemie

2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

 • Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
 • Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
 • Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie. 
4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§13
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe 
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) 
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
7. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja (art. 12 RODO) 
Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mafelo@mafelo.com Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji musi być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. 

Zgodnie z art. 12 ust. 3, Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje osobę składającą żądanie o powodach niepodjęcia działań. 
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. 
4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu. 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy mafelo.com. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. 
6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: michal@mafelo.com

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.REGULAMIN POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej mafelo.com oraz jej subdomen (m.in. app.mafelo.com) zwaną dalej Systemem mafelo.com, Serwisem lub Stroną, wymiennie, na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Administratorem) przez Usługodawcę – Michała Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Software Consulting zamieszkałego w Obornikach Śląskich, ul. Dworcowa 36A/2, 55-120 Oborniki Śląskie; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 925-187-85-55, REGON: 080321590, adres e-mail: michal@mafelo.com, zwaną dalej Software Consulting, Procesorem lub Usługodawcą i ma zastosowanie wtedy gdy Administrator za pośrednictwem Systemu mafelo.com zbiera lub przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwane dalej: RODO). 
1.2 Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie wynikającym z Regulaminu Głównego. W szczególności chodzi o zbierane przez Administratora a przechowywane przez Procesora w systemie CRM dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora, a także ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie zarządzania sesjami zdjęciowymi przez Administratora, jeśli są one przechowywane przez Procesora. 
1.3 Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie poza określonym w Umowie Głównej.

2. OŚWIADCZENIE STRON

2.1 Strony zgodnie oświadczają, że Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Administrator danych. 
2.2 Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2.3 Procesor oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszego Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami prawa oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą. Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. 
2.4 Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

3. ZAKRES POWIERZENIA DANYCH

3.1 Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje: następujące dane osobowe klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez Administratora danych:

 • imię i nazwisko
 • adresy poczty elektronicznej
 • adresy IP
 • numer telefonu

3.2 Ponadto Administrator powierza Procesorowi dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora, a także ewentualne dane osobowe przekazywane w celu zarządzania sesjami fotograficznymi przez Administratora, jeśli są one przechowywane przez Procesora. 
3.3 Powierzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora następujących czynności:

 • udostępnianiu Zleceniodawcy narzędzi informatycznych zapewniających możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów,
 • przechowywaniu wprowadzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie,
 • archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
 • dostarczenia Zleceniodawcy dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z systemu informatycznego Mafelo.

Dane osobowe będą zatem: zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone. 
3.4 Procesor jest uprawniony do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszego Regulaminu i Regulaminu Głównego. Zmiana celu lub zakresu przetwarzanych danych wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

4. OBOWIĄZKI STRON

4.1 Przy przetwarzaniu danych osobowych związanych z wykonaniem niniejszego Regulaminu, Procesor zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz stosować się do poleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących zabezpieczenia danych osobowych. 
4.2 Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji czynności opisanych w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu. Procesor przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego danych osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów, przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie Umowy Powierzenia Danych Osobowych oraz przepisów prawa i może stanowić podstawę do wypowiedzenia lub nieprzedłużenia Umowy o współpracy. 
4.3 Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4.4 Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor musi podjąć Środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności: uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 
4.5 Procesor jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do baz danych oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą urządzeń transmisji danych. 
4.6 Wszelkie informacje poufne i dokumenty zawierające dane osobowe przekazywane drogą elektroniczną oraz kanał komunikacji powinny być zabezpieczone z zastosowaniem środków ochrony kryptograficznej. 
4.7 W przypadku przetwarzania danych za pomocą systemu informatycznego, do jego obsługi oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dopuszczone mogą być jedynie osoby upoważnione do tego imiennie i przeszkolone przez Procesora. 
4.8 Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy o współpracy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. 
4.9 Procesor będzie przetwarzał powierzone dane w swojej siedzibie, oraz w zdalnych lokalizacjach u podprocesorów powierzenia także poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnie z art. 44-48 RODO. 
4.10 W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Procesora i/lub Administratora danych związanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się współpracować w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej, wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści.

6. CZAS OBOWIĄZYWANIA

Regulamin zostaje zawarta na czas obowiązywania Regulaminu świadczenia Usługi. 
Strony dopuszczają możliwość zmiany bądź wcześniejszego rozwiązania niniejszej Regulaminu za porozumieniem Stron. 
W wypadku wygaśnięcia niniejszej Regulaminu, Procesor zobowiązuje się do umożliwienia skopiowania wszelkich powierzonych przez Administratora danych, a następnie do usunięcia powierzonych danych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wygaśnięcia Regulaminu, jednakże nie wcześniej niż przed skopiowaniem danych przez Administratora, chyba że ten wcześniej na piśmie zrzekł się możliwości wykonania kopii.